VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ

SRDEČNĚ VÁS VÍTÁM NA SVÝCH DALŠÍCH STRÁNKÁCH

Advent

Roráty

Roráty jsou adventní písně, které se zpívaly při mších. jedná se o zpěv čtyř slok s refrémem a hovoří o přípravě na příchod Spasitele.


Dejte rosu, nebesa, shůry
a oblaka ať sešlou jako déšť spravedlivého.

Nehněvej se, Pane, a již nevzpomínej na naše nepravosti;
Hle město svatého bylo opuštěno,
Sión byl opuštěn, Jeruzalém se stal osamoceným,
dům Tvé svatosti a slávy,
kde Tě chválili naši otcové. 

Zhřešili jsme a stali jsme se nečistými
a padli jsme všichni jako list
a naše nepravosti nás odvály jako vítr.
Ukryl jsi před námi svou tvář
a zanechal jsi nás v moci naší nepravosti.

Pohleď, Pane, na zármutek svého lidu
a pošli již toho, koho se chystáš poslat,
vyšli Beránka, vládce země,
z pouštní skály k hoře Siónské dcery,*)
aby odstranil jho našeho zajetí.

Utěš se, utěš se, můj lide,
brzy přijde tvá spása. Proč se sžíráš soužením,
proč se v tobě obnovuje bolest? Zachráním Tě, neboj se
neboť já jsem Pán, tvůj Bůh,
Svatý Izraele, tvůj vykupitel.

Poslední komentáře
01.12.2015 18:55:34: Krásné adventní dny https://youtu.be/jeCCRz1P58g
 
založeno 12.11.2006