VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ

SRDEČNĚ VÁS VÍTÁM NA SVÝCH DALŠÍCH STRÁNKÁCH

Advent

Advent

Advent = z latinského slova adventus = příchod

Počátky adventu spadají do 7. století a byla to doba půstu a očekávání narození Ježíše Krista. V té době platily přísné zásady: střídmost v jídle a pití, vystříhání se zábavy a tance a byla to doba zbožného rozjímání. V adventní době se pořádaly četné lidové obřady a dodržovaly se dávné zvyky.

Advent představuje dobu čtyř týdnů před Vánocemi.

1. adventní neděle - železná

2. adventní neděle - bronzová

3. adventní neděle - stříbrná

4. adventní neděle - zlatá

 


Adventní věnec

Adventní věnce se začaly zhotovovat v 19. století. Hamburský duchovní Johann Wichema si v roce 1860 pověsil doma  ke stropu mohutný věnec ze smrkových větví a do něj postavil 24 svící.

Během času se zvyk změnil a svíce jsou na věnci jen čtyři a zapalují se po jedné každou adventní neděli. Podle tradic má být adventní věnec zdoben červeně.


Roráty

Roráty jsou adventní písně, které se zpívaly při mších. jedná se o zpěv čtyř slok s refrémem a hovoří o přípravě na příchod Spasitele.


Dejte rosu, nebesa, shůry
a oblaka ať sešlou jako déšť spravedlivého.

Nehněvej se, Pane, a již nevzpomínej na naše nepravosti;
Hle město svatého bylo opuštěno,
Sión byl opuštěn, Jeruzalém se stal osamoceným,
dům Tvé svatosti a slávy,
kde Tě chválili naši otcové. 

Zhřešili jsme a stali jsme se nečistými
a padli jsme všichni jako list
a naše nepravosti nás odvály jako vítr.
Ukryl jsi před námi svou tvář
a zanechal jsi nás v moci naší nepravosti.

Pohleď, Pane, na zármutek svého lidu
a pošli již toho, koho se chystáš poslat,
vyšli Beránka, vládce země,
z pouštní skály k hoře Siónské dcery,*)
aby odstranil jho našeho zajetí.

Utěš se, utěš se, můj lide,
brzy přijde tvá spása. Proč se sžíráš soužením,
proč se v tobě obnovuje bolest? Zachráním Tě, neboj se
neboť já jsem Pán, tvůj Bůh,
Svatý Izraele, tvůj vykupitel.

Posledni komentare
01.12.2015 18:55:34: Krásné adventní dny https://youtu.be/jeCCRz1P58g
 
založeno 12.11.2006